Virus kimdir?

Virus kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Viru00fcs, sadece canlu0131 hu00fccreleri enfekte edebilen ve bu00f6ylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleri. Viru00fcsler: hayvanlardan ve bitkilerden, bakterilerin ve arkelerin de iu00e7inde bulunduu011fu mikroorganizmalara kadar her tu00fcrlu00fc canlu0131 u015fekillerine bulau015fabilirler.Dmitri Ivanovsky 1892 yu0131lu0131nda bir makalede tu00fctu00fcn bitkisine bulau015fan bakteri olmayan etkenleri au00e7u0131kladu0131u011fu0131ndan ve Martinus Beijerinck’in 1898 yu0131lu0131nda tu00fctu00fcn mozaik viru00fcsu00fcnu00fc keu015ffetmesinden beri, 5,000 civaru0131nda viru00fcs tu00fcru00fc detaylu0131 bir u015fekilde tarif edilse de milyonlarca tu00fcrde viru00fcs vardu0131r. Viru00fcsler yeryu00fczu00fcndeki hemen her ekosistemde bulunan biyolojk varlu0131u011fu0131n en bol tu00fcru00fcdu00fcr. Viru00fcslerle ilgilenen bilime viroloji denir ve mikrobiyolojinin alt uzmanlu0131k alanu0131du0131r.nViru00fcsler, enfekte hu00fccre iu00e7erisinde veya enfeksiyon su00fcrecinde, virionlar ve bau011fu0131msu0131z viral paru00e7acu0131klar halinde bulunabilir. Bir viru00fcsu00fcn tu00fcm yapu0131laru0131nu0131 baru0131ndu0131ran tek bir viru00fcs partiku00fclu00fcne virion denir ve iki ya da u00fcu00e7 paru00e7adan oluu015fur: (i) DNA veya RNA’dan sadece birisi olabilen viral genom ve genetik materyali tau015fu0131yan bu00fcyu00fck moleku00fcller; (ii) genetik materyali saran, koruyan ve bau015fka iu015flevleri de olan kapsid denilen bir protein tabakasu0131, (iii) protein tabakayu0131 saran lipit bir zarf. Viru00fcs paru00e7acu0131klaru0131 sarmal (helikal), ku00fcbik veya karmau015fu0131k (kompleks) morfolojilerde olabilmektedirler. Virionlar u0131u015fu0131k mikroskobuyla gu00f6ru00fclemeyecek kadar ku00fcu00e7u00fck yapu0131dadu0131rlar. Ortalama bir virion ortalama bir bakterinin yu00fczde biri bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcndedir.nYau015famu0131n evrimsel tarihinde viru00fcslerin menu015fei au00e7u0131klanamamu0131u015ftu0131r. Bazu0131laru0131, hu00fccreler arasu0131nda hareket edebilen DNA paru00e7acu0131klaru0131 olan plazmidlerden, bazu0131laru0131 da bakterilerden evrimleu015fmiu015f olabilir.nEvrimde, viru00fcsler genetik u00e7eu015fitliliu011fi arttu0131ran yatay gen transferinde u00f6nemli bir arau00e7tu0131rlar. Viru00fcsler genetik materyal tau015fu0131du0131klaru0131, u00fcredikleri ve dou011fal seu00e7ilime uu011fradu0131klaru0131 iu00e7in bazu0131laru0131 tarafu0131ndan canlu0131 kabul edilirler. Ancak canlu0131 olarak kabul edebilmek iu00e7in gerekli bazu0131 anahtar u00f6zellikleri (u00f6r. hu00fccre yapu0131su0131) tau015fu0131madu0131klaru0131 iu00e7in viru00fcslere "yau015famu0131n ku0131yu0131su0131ndaki organizmalar" ve kopyalanu0131cu0131lar denilmiu015ftir, .Viru00fcsler biru00e7ok yolla yayu0131lu0131rlar; bitkilerde viru00fcsler genellikle yaprak bitleri ve bitki u00f6zsuyu ile beslenen Bu00f6cekler tarafu0131ndan bitkiden bitkiye aktaru0131lu0131rken, hayvanlarda kan emici hau015ferat tarafu0131ndan aktaru0131lu0131rlar, bu hastalu0131k tau015fu0131yan organizmalara vektu00f6rler denilir. Grip viru00fcsleri solunum yoluyla yayu0131lu0131m gu00f6sterirler. Noroviru00fcs ve rotaviru00fcs viral kaynaklu0131 gastroenteritin en bilindik etkenlerindendir ve fekal-oral bulau015f yoluyla ve insandan insana temas ile, su ve yiyeceklerle bulau015fu0131rlar. HIV cinsel temas yoluyla ve enfekte kanla temas yoluyla bulau015fan ciddi bir etkendir. Viru00fcsu00fcn enfekte edebildiu011fi hu00fccrelere "konak" hu00fccre denirve konak tu00fcru00fc geniu015f veya dar olabilir, bunu viru00fcsu00fcn "konak u00f6zgu00fcllu00fcu011fu00fc" belirler.Hayvanlarda viral enfeksiyonlar genelde immun sistemin uyaru0131lamasu0131 ve enfeksiyona neden olan viru00fcsu00fcn ortadan kaldu0131ru0131lmasu0131 ile sonuu00e7lanu0131r. Bau011fu0131u015fu0131klu0131k tepkileri aynu0131 zamanda au015fu0131 ile de uyaru0131labilir, bu durum belirli viral ajanlara karu015fu0131 yapay bir bau011fu0131u015fu0131klu0131k kazandu0131ru0131r. Bununla beraber AIDS ve viral hepatit etkeni olan bazu0131 viru00fcsler immun yanu0131ttan kau00e7arlar ve kronik enfeksiyonlara yol au00e7arlar. Antibiyotikler viru00fcslere karu015fu0131 etki etmezler ancak viru00fcslere etki edebilen bazu0131 antiviral ilau00e7lar geliu015ftirilmiu015ftir.","images":[{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/CowpeaMosaicVirus3D.png"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Ebola_virus_em.png"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Guanosine-acyclovir-comparison.png"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/HepC_replication.png"}]}

+ +