Uzay kimdir?

Uzay kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Uzay, Du00fcnya’nu0131n atmosferi du0131u015fu0131nda ve diu011fer gu00f6k cisimleri arasu0131nda yer alan, gu00f6k cisimleri hariu00e7, evrenin geri kalan ku0131smu0131ndaki sonsuz olduu011fu du00fcu015fu00fcnu00fclen bou015fluu011fa verilen isimdir. Ortalama su0131caklu0131u011fu0131 -271 u00b0C, mutlak su0131fu0131r noktasu0131 ise -274 santigrat derecedir. Atmosfer ile uzay arasu0131nda kesin bir su0131nu0131r bulunmamaktadu0131r, fakat Du00fcnya’nu0131n atmosferi yukaru0131 dou011fru u00e7u0131ku0131ldu0131ku00e7a incelmektedir. Uzayda tahminen milyarlarca galaksi bulunmaktadu0131r. Bu tahmini galaksilerin iu00e7inde tahminen milyonlarca Gu00fcneu015f Sistemi, gezegenler ve astroitler bulunmaktadu0131r. Fiziku00e7i Carl Sagan’u0131n kitabu0131 "Kozmos" da yazdu0131u011fu0131 u00fczerine evrensel atom sabiti 1088 kadar yani 10 u00fcssu00fc 88, Carl Sagan’a gu00f6re evrende tahmini 1’in yanu0131nda 88 su0131fu0131r tane atom var (on oktovigintilyon). Bu u015fekilde bir hesaplama ve insanou011flunun bildiu011fi her tu00fcrlu00fc galaksi uzayu0131n bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnu00fc kanu0131tlar. Albert Einstein’u0131n gu00f6relilik teorisine gu00f6re uzay elastike bir dokuya sahiptir. Cisimlerin bu elastike dokuyu bu00fckmelerinden dolayu0131 yeru00e7ekiminin olduu011funu ileri su00fcren kuramdu0131r. Uzay’da zaman kavramu0131 yoktur. Zaman, bizim algu0131laru0131mu0131zla yarattu0131u011fu0131mu0131z bir kavramdu0131r.nUzay karanlu0131u011fu0131, bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fc, olaylaru0131 ile ilgi u00e7ekici, karmau015fu0131k ve arau015ftu0131rmaya deu011fer olmuu015ftur. Bu yu00fczden insanlar her u00e7au011fda uzayu0131 merak etmiu015ftir. Bu yu00fczden su00fcrekli uzayu0131 arau015ftu0131rmak iu00e7in icatlar yapmu0131u015ftu0131r. Teleskop bu alanda u00e7ok u00f6nemli bir alettir. u00c7au011flar geu00e7tiku00e7e insanlar daha gu00fcu00e7lu00fc teleskoplarla uzayu0131 incelemiu015f, uzay hakku0131ndaki bilgilerini artu0131rmu0131u015ftu0131r. Bu00f6ylece meraku0131nu0131 gidermeye bau015flayan insanou011flu bununla yetinmeyip uu00e7arak daha fazla bilgi toplamak istemiu015ftir. u0130nsanlu0131u011fu0131n uu00e7mayu0131 keu015ffetmesiyle Du00fcnya’yu0131 u00e7evreleyen yaku0131n uzay hakku0131ndaki bilgiler, daha da artmaya bau015fladu0131. Nihayet, gu00fcu00e7lu00fc fu00fczeler, yapma uydular, Ay ‘a insanlu0131 ya da insansu0131z arau00e7lar gu00f6nderilmesi, yapay uydular geliu015ftirilmesi, u00e7ok gu00fcu00e7lu00fc radyo teleskoplarla (bkz.Hubble Uzay Teleskobu) uzayu0131n derinliklerinin arau015ftu0131ru0131lmasu0131, 20. yu00fczyu0131lu0131n ikinci yaru0131su0131nda insanlu0131u011fu0131n uzay hakku0131ndaki bilgilerini u00f6nemli u00f6lu00e7u00fcde geniu015fletti. Ayru0131ca insanlar uzayu0131 arau015ftu0131rmak iu00e7in "astronomi" bilimini dou011furdu.nBu arada teorik fizik ve astronomi konusunda devrim yapacak gu00f6ru00fcu015fler ortaya atan Einstein gibi bilginlerin uzay konusunda ortaya attu0131klaru0131 pek u00e7ok kuram, gu00f6zlemcilerin uzay u00fczerine verdikleri bulgularu0131n mantu0131klu0131 bir u015fekilde au00e7u0131klanmasu0131nu0131 sau011fladu0131.nUzay konusundaki ilk sau011flam bilgiler, 19. yu00fczyu0131l sonu ile 20. yu00fczyu0131l bau015fu0131nda, u00f6zellikle kuzey u00fclkelerinde kurulan gu00f6zlemevleri sayesinde alu0131ndu0131. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Palamar Gu00f6zlemevi, Du00fcnya’da mevcut gu00f6zlemevlerinin en bu00fcyu00fcu011fu00fcdu00fcr. Buradaki aynalu0131 teleskopun u00e7apu0131 5 m, yu00fcksekliu011fi 40 metre dir.Bu gu00f6zlemevlerinde uzaydaki gu00f6kcisimlerinin ku00fctlesi, hacmi, u0131u015fu0131u011fu0131nu0131n u015fiddeti vb. incelenmektedir. Uygulamalu0131 fiziu011fin geliu015ftirdiu011fi tayf (spektrum) analizi, uzaydan gelen u0131u015fu0131klardan, cisimlerin hangi elementlerden oluu015ftuu011funu gu00f6stermektedir.n1932’de Karl Guthe Jansky adu0131ndaki bir mu00fchendisin rastlantu0131 sonucu bulduu011fu uzaydan gelen radyo yayu0131nlaru0131, daha sonraki yu0131llarda radyoteleskoplaru0131n dou011fmasu0131na ve uzayu0131n derinliklerinin dinlenmesine, bu radyo yayu0131nlaru0131nu0131n kaynaklaru0131nu0131n ve nedenlerinin bulunmasu0131na yol au00e7tu0131. II. Du00fcnya Savau015fu0131 su0131rasu0131nda Almanlaru0131n geliu015ftirdiu011fi V-1 ve V-2 fu00fczeleri daha sonraki yu0131llarda uzayu0131n keu015ffi iu00e7in yapu0131lacak u00e7alu0131u015fmalarda bu00fcyu00fck bir adu0131m oldu. 1947-1956 yu0131llaru0131 arasu0131nda u00f6zellikle ABD, uzay u00e7alu0131u015fmalaru0131na bu00fcyu00fck hu0131z verdi. Yapu0131lan uzay uu00e7uu015fu denemelerinin hiu00e7biri bir uzay aracu0131nu0131 yu00f6ru00fcngeye oturtmayu0131 bau015faramadu0131. Bu arada SSCB, 1957 yu0131lu0131nda u00fcu00e7 kademeli Vostok roketleri ile "Sputnik" adu0131ndaki ilk yapma uyduyu Du00fcnya u00e7evresinde yu00f6ru00fcngeye oturtarak uzay yaru0131u015fu0131nda u00f6ne geu00e7ti. Uydulardan elde edilen uzay u00fczerine bilgiler, canlu0131laru0131n, u00f6zellikle insanlaru0131n uzayda yau015fayabilmeleri iu00e7in hangi kou015fullaru0131n yerine getirilmesi gerektiu011fini ortaya koydu. Bu00f6ylece uzay tu0131bbu0131 dou011fdu ve geliu015fti. Uzayda ilk insan ise 12 Nisan 1961 tarihinde SSCB’nin uzaya gu00f6nderdiu011fi Yuri Gagarin oldu. Bu arada, insanlaru0131n uzay bou015fluu011funa yerleu015fmelerini sau011flamak, uzayu0131 uzaydan izlemek, Du00fcnya u00fczerinde haberleu015fme kolaylu0131klaru0131 sau011flamak iu00e7in binlerce uydu yu00f6ru00fcngeye yerleu015ftirildi ya da uzayu0131n bou015fluu011funa fu0131rlatu0131ldu0131. Nihayet 1969 Temmuzu’nda Ay’u0131n Amerikalu0131 astronotlar tarafu0131ndan fethedilmesi, uzay u00e7alu0131u015fmalaru0131nda en u00f6nemi adu0131mlardan biri oldu. Gu00fcnu00fcmu00fczde uzay yaru0131u015fu0131 bu00fcyu00fck bir hu0131zla su00fcrmektedir. u00d6zellikle de ABD Rusya ve u00c7in yaru0131u015fta amansu0131z birer rakiptir.","images":[]}

+ +