Türkü kimdir?

Türkü kimdir? Nereli, boyu, kilosu kaç? Müzikle ilgisi ne zaman başladı? İlk albümünü kaç yılında çıkardı?

{"bio":"Tu00fcrku00fc, Tu00fcrkiye’nin su00f6zlu00fc geleneu011finde, bir ezgi ile su00f6ylenen halk u015fiirlerinin her u00e7eu015fidine verilen ad. Tu00fcrku00fc su00f6zcu00fcu011fu00fc, Tu00fcrk adu0131nu0131n sonuna, ilgi eki olan "u00ee" ekinin getirilmesiyle ortaya u00e7u0131kmu0131u015ftu0131r. "Tu00fcrku00ee", Tu00fcrk’le ilgili, Tu00fcrk’e u00f6zgu00fc anlamu0131nda kullanu0131lu0131r.nTu00fcrku00fc, kendine u00f6zgu00fc ve belirli bir ezgi ile su00f6ylenen, hece u00f6lu00e7u00fcsu00fcyle yazu0131lan ve zamanla anonimleu015fen bir nazu0131m biu00e7imidir. Tu00fcrku00fcler ana du00f6rtlu00fcklerle, onu izleyen nakaratlardan oluu015fur. Tu00fcrku00fclerdeki du00f6rtlu00fcklere (u00fcu00e7lu00fck veya ikilik de olabilir) "bent" adu0131 verilir. Nakaratlar ise halk dilinde "bau011flama" ve "kavuu015ftak" olarak adlandu0131ru0131lu0131r. Kavuu015ftaklar her ezgiden sonra tekrar edilen ikilik (ya da daha u00e7ok) dizelerdir.nTu00fcrku00fcnu00fcn belirli bir u015fekli yoktur. Bir kou015fma, bir semai, bir destan ya da herhangi bir halk u015fiiri tu00fcrku00fc ezgisiyle su00f6ylendiu011finde tu00fcrku00fc olur. Bu yu00fczden tu00fcrku00fc tipinin en belirgin u00f6zelliu011fi melodisidir. Tu00fcrku00fcler hece u00f6lu00e7u00fcsu00fcnu00fcn her kalu0131bu0131yla su00f6ylenir. Yani hece sayu0131su0131 itibaru0131yla bir su0131nu0131rlama olmaz.nTu00fcrku00fclerin bu00fcyu00fck u00e7ou011funluu011fu anonimdir ya da au011fu0131zdan au011fza su00f6ylenirken su00f6yleyeni kaybolmuu015ftur. Tu00fcrku00fcler bu u015fekilde halku0131n malu0131 olurlar ve halku0131n her kesimine hitap eden sanatu00e7u0131lar tarafu0131ndan albu00fcmlerde, konserlerde ve canlu0131 performanslarda kullanu0131lan yaygu0131n bir mu00fczik tu00fcru00fcdu00fcr. Tu00fcrku00fcler u00e7ou011fu kez, bir dou011fa olayu0131 ya da bir kahramanlu0131k karu015fu0131su0131nda dou011far ve yayu0131lu0131rlar. Tu00fcrku00fcler, dou011fduklaru0131 bu00f6lgenin u00f6zelliklerini koruyamazlar. Tau015fu0131ndu0131klaru0131 bu00f6lgelerde kiu015filerin, yer adlaru0131nu0131n, hatta konularu0131n bile deu011fiu015ftiu011fi gu00f6ru00fcldu00fcu011fu00fc iu00e7in, nerede dou011fduklaru0131nu0131 saptamak gu00fcu00e7leu015fir.nMahmut Ragu0131p Gazimihal, ezgilere gu00f6re usulsu00fcz ve usullu00fc tu00fcrku00fcler olarak iki ayru0131m yapar. Usulsu00fcz olanlar; divan, bozlak, kou015fma, hoyrat ve u00c7ukurova’yu0131 iu00e7ine alan uzun havalardu0131r. Usullu00fc olan tu00fcrku00fcler grubunda ise genellikle oyun havalaru0131 yer alu0131r ki bunlara Konya’da oturak havasu0131, u015eanlu0131urfa’da ku0131ru0131k hava adu0131 verilmektedir.nTu00fcrklerde iu015flenen konulara gu00f6re de su0131nu0131flama yapan yazarlar vardu0131r. Konularu0131na gu00f6re tu00fcrku00fcler:nnNinnilernu00c7ocuk tu00fcrku00fclerinDou011fa tu00fcrku00fclerinAu015fk tu00fcrku00fclerinKahramanlu0131k ve askerlik tu00fcrku00fclerinTu00f6ren tu00fcrku00fclerinu0130u015f tu00fcrku00fclerinKaru015fu0131lu0131klu0131 tu00fcrku00fclerinu00d6lu00fcm tu00fcrku00fcleri (Au011fu0131t)nOyun tu00fcrku00fclerinTabiat ve hayvan tu00fcrku00fclerinZeybek ve derebeyi tu00fcrku00fclerinCinayetler ve acu0131klu0131 olaylarla alakalu0131 tu00fcrku00fclerinGu00fcldu00fcru00fccu00fc tu00fcrku00fcleri","images":[{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Zournas.jpg"},{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/62/Istanbul_ciftetelli.OGG"}]}

+ +